Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BoatworldXL

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen BoatworldXL, gevestigd te Joure en geregistreerd onder het KvK-nummer 84277580 (hierna te noemen “de Verkoper”) en haar klanten (hierna te noemen “de Koper”) met betrekking tot de verkoop en import van boten van fabrikanten, de verkoop van buitenboordmotoren en de verhuur van sloepen.
1.2. Door een bestelling te plaatsen, een boot te kopen, een buitenboordmotor te kopen of een sloep te huren bij de Verkoper, verklaart de Koper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.3. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

2. Verkoop en Import van Boten

2.1. De Verkoper houdt zich bezig met de verkoop en import van boten van diverse fabrikanten. 2.2. De Verkoper draagt de garantievoorwaarden van de boten over aan de fabrikanten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gebreken, schade of onvolkomenheden aan de boten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de garantieafhandeling.

3. Verkoop van Buitenboordmotoren

3.1. De Verkoper verkoopt buitenboordmotoren van verschillende fabrikanten.
3.2. De Verkoper draagt de garantievoorwaarden van de buitenboordmotoren over aan de fabrikanten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gebreken, schade of onvolkomenheden aan de buitenboordmotoren en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de garantieafhandeling.

4. Verhuur van Sloepen

4.1. De Verkoper biedt de mogelijkheid tot het huren van sloepen voor recreatief gebruik.
4.2. De Verkoper draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de gehuurde sloepen.

5. Betaling

5.1. De Koper dient de verschuldigde betalingen voorafgaand aan de levering, aankoop of huur te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.
5.2. Betalingen dienen te worden gedaan in de valuta zoals aangegeven door de Verkoper.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit de aankoop, verkoop of huur van boten, buitenboordmotoren of sloepen.
6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of kosten veroorzaakt door het gebruik van de gekochte boten, buitenboordmotoren of gehuurde sloepen.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1. Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het Nederlands recht van toepassing.
7.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Privacy

8.1. De Verkoper verwerkt persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
8.2. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper en worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Koper.

9. Slotbepalingen

9.1. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
9.2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen, aankopen of huurovereenkomsten na de wijziging.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10-11-2021